Cao đẳng

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – CĐVB2

LỊCH HỌC LỚP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0904 – CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1.Môn học: Sinh học và di truyền - Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 1...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0904 – VB2

LỊCH HỌC LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC (Học T7&CN): MDS0904 – VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1.Môn học: Sinh học và di truyền - Sáng 10/12, Chiều 10/12, Sáng 16/12, Chiều 1...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐVB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-CĐB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Môn học: Sinh học và Di truyền - Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sán...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– CĐVB2

LỊCH HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC (HỌC T7&CN): MDS0903– CĐVB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Môn học: Y Đức Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903– VB2

LỊCH HỌC LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC (HỌC T7&CN): MDS0903– VB2 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Môn học: Y Đức Sáng 16/09, Chiều 16/09, Sáng 17/09, Chiều 17/09, Sáng 23/09, Chiều 23/09...

Lịch học lớp Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DS01.K09 – VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DS01.K09 – VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Dược Lý - Sáng 19/02, Chiều 19/02, Sáng 25/02, Chiều 25/02, Sáng 26/02, Chiều 26/02,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-LT ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Môn học: Sinh học và Di truyền – Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1001-LT ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1001-LT ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Môn học: Sinh học và Di truyền – Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-VB2 ( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1001-VB2 ( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Môn học: Sinh học và Di truyền - Sáng 28/01, Chiều 28/01, Sáng 03/02, Chiều 03/02, Sáng...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất