Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR 4.5 84 LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 14 ——————- Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ VB2 ( Học T7&CN): MDS1401- VB2 Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ CĐVB2 ( Học T7&CN): MDS1401- CĐVB2 Click...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR


  Ngày viết : 16/05/2018 15:49          Lượt xem : 15607


LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM

(Click đúng lớp để xem lịch học) 

LỊCH HỌC KHÓA 14

——————-

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ VB2 ( Học T7&CN): MDS1401- VB2

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ CĐVB2 ( Học T7&CN): MDS1401- CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp  Liên thông Cao đẳng Dược( Học T7&CN): MDS1401- LT

——————-

Click vào để xem lịch học lớp  Cao đẳng Điều Dưỡng VB2 (Học T7&CN): MĐD1401-VB2

Click vào để xem lịch học lớp  Cao đẳng Điều Dưỡng CĐVB2 (Học T7&CN): MĐD1401-CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp  Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD1401-LT

 

LỊCH HỌC KHÓA 13

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược( Học T7&CN): MDS1301- LT

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD1301-LT

 

LỊCH HỌC KHÓA 12

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1201- VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1201- CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): MDS1201- LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều Dưỡng ( Học T7&CN): MĐD1201-LT

 

LỊCH HỌC KHÓA 11

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1101 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1101 – CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS1101-LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD1101-LT

========================== CHÍNH QUY =====================================

Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ(Buổi sáng): MDS1101

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (Buổi Chiều): MDS1102

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng(Buổi Sáng): MĐD1101

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (Buổi Sáng): MĐD1102

 

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm (BUỔI CHIỀU): MXN1101

Click vào để xem lịch học lớp Xét nghiệm (BUỔI CHIỀU): MXN1102

 

LỊCH HỌC KHÓA 10

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1001 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1001 – CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS1001-LT 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD1001-LT

========================== CHÍNH QUY ==================================

—-DƯỢC—

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS1001

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS1002

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS1003

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS1004

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi SÁNG): MDS1005

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS1006

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS1007

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi SÁNG): MDS1008

—-ĐIỀU DƯỠNG—-

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): MĐD1001

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): MĐD1002

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi chiều): MĐD1003

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): MĐD1004

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): MĐD1005

—-XÉT NGHIỆM—-

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Sáng): MXN1001

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Sáng): MXN1002

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều): MXN1003

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều): MXN1004

 

LỊCH HỌC KHÓA 09

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS01.K09 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS01.K09 – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS02.K09 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS02.K09 – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS0903 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS0903 – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS0904 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS0904 – CĐVB2

 

 

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): DLTHCM01.K09

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): ĐDLTHCM01.K09

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0902-DLT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD0902-LT

 

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Dược (Học T7&CN): MDS0903-LT

Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng (Học T7&CN): MĐD0903-LT

 

 

========================== CHÍNH QUY =====================================

—-DƯỢC—-

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi sáng): DS01.K09

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): DS02.K09

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS0903

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0904

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0905

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng ): MDS0906

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0907

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0908

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS0909

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS0910

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS0911

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS0912

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Sáng): MDS0913

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều ): MDS0914

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi Chiều): MDS0915

—-ĐIỀU DƯỠNG—-

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): ĐD01.K09

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): ĐD02.K09

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Sáng): MĐD0903

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): MĐD0904

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): MĐD0905

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Sáng): MĐD0906

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi Chiều): MĐD0907

—-XÉT NGHIỆM—-

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Sáng): MXN0903

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều): MXN0904

Click vào để xem lịch học lớp Xét Nghiệm( Buổi Chiều): MXN0905

 

LỊCH HỌC KHÓA 08

 

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Buổi sáng): DS01.K08

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DCQHCM01 – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DCQHCM01 – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Buổi sáng): ĐD01.K08

Click vào để xem lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD01.K08 – CĐVB2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất