Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906 3.7 24 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0906 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú....

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906


  Ngày viết : 16/05/2018 17:39          Lượt xem : 1195


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0906

Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: Xác suất thống kê – Phòng 606

 • Giảng viên: CN Võ Thị Lợi

Sáng 9 BUỔI:  4/9, 5/9, 6/9, 7/9 , 10/9, 11/9, 12/9, 17/09, 19/09.

2. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược – Phòng 606

 • Giảng viên: Thạc sĩ: Trần Thị Diễm Hà

Sáng 10 BUỔI:   14/9, 20/9, 21/9, 24/9, 25/9, 27/9, 28/9, S29/9, C29/9, 30/9.

Thực hành 4 BUỔI: S08/10, C08/10, S09/10, C09/10.

3. Môn học: HÓA DƯỢC 1 – Phòng 606

Giảng viên: CÔ KIM ANH

SÁNG 9 BUỔI : 17/10,18/10, 19/10, 20/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10.

SÁNG TH 06 BUỔI:  27/10, 29/10, 30/10, 1/11, 2/11, 3/11.

4. Môn học: BÀO CHẾ 1 – Phòng 606

Giảng viên: CÔ LÊ ANH ĐÀO

SÁNG 9 BUỔI : 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10.

SÁNG TH 04 BUỔI:

5. Môn học: DƯỢC LÝ 1 – Phòng 603 TH

Giảng viên: CÔ THẢO

SÁNG 12 BUỔI LT : 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 26/11, 27/11, 28/11, 29/11.

SÁNG TH 06 BUỔI: …..

 LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ 3 – K09 

LỊCH HỌC HỌC KỲ IV NĂM 2019 – 2020 

6. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC – Phòng 603 TH

Giảng viên: CÔ Nguyễn Hồng Diễm

SÁNG 06 BUỔI LT :  S07/01, C07/01, S14/01, C14/01, S15/01, C15/01

7. Môn học: TIẾNG ANH 2 – Phòng 603 TH

Giảng viên: Thầy Phan Trung

SÁNG 06 BUỔI LT :  16/01, 17/01, 18/01, 21/01, 22/01, 23/01 Kiểm Tra.

8. Môn học: HÓA DƯỢC 2 – Phòng 603 TH

Giảng viên: Thầy Phan Trung

SÁNG LT 10 BUỔI: 01/03 S C, 28/03 S, 29/03 S, 31/03 S,…
SÁNG TH 04 BUỔI: …

9. Môn học: ĐẢM BẢO CLT – Phòng 603 TH

Sáng LÝ THUYẾT 06 BUỔI: 25/02, 11/3, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03

10. Môn học: TH BÀO CHẾ – Phòng 601 TH

THỰC HÀNH 06 BUỔI: S06/05, C06/05, S07/05, C07/05, S08/05, C08/05

HỌC KỲ 5 BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2019

LỊCH HỌC HỌC KỲ 5 NĂM 2019 – 2020

1. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – Phòng 606

 • Giảng viên:  HUỲNH HOÀI AN

Sáng – Chiều: LÝ THUYẾT 06 BUỔI: 06/09, 08/09, 09/09

2. Môn học: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC – Phòng 606

 • Giảng viên:  …

Sáng – Chiều: LÝ THUYẾT 06 BUỔI: 02/11, 03/11, 04/11

3. Môn học: DƯỢC LÝ 2 – Phòng 606

 • Giảng viên:  NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

Sáng – Chiều: LÝ THUYẾT 10 BUỔI: 31/07, 01/08, 02/08, 05/08, 06/08

Sáng – Chiều: THỰC HÀNH: 04 BUỔI: TH: 11/08, 17/08

4. Môn học: KINH TẾ DƯỢC- Phòng 606

 • Giảng viên:  PHAN HỮU PHÚC

Sáng – Chiều: LÝ THUYẾT 08  BUỔI: 16/09, 17/09, 18/09, 19/09

5. Môn học: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC- Phòng 606

 • Giảng viên:  NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

Sáng – Chiều: LÝ THUYẾT 06  BUỔI: 20/09, 23/09, 24/09

6. Môn học: BÀO CHẾ 2 – Phòng 606

 • Giảng viên:  TRẦN ĐỨC PHÚC

Sáng – Chiều: LÝ THUYẾT 12 BUỔI: 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 14/10

Sáng – Chiều: THỰC HÀNH: 06 BUỔI: 24/10, 25/10, 28/10

7. Môn học: KIỂM NGHIỆM THUỐC – Phòng 606

 • Giảng viên:  PHAN HỮU PHÚC

Sáng – Chiều: LÝ THUYẾT 08  BUỔI: 13/08, 14/08, 15/08, 16/08

Sáng – Chiều THỰC HÀNH: 06 BUỔI: S C 22/11, 23/11, 24/11(Phòng X9)

 

 

 

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất