Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05 4.7 50 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05 1. Môn Sinh học và Di truyền Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 – 17h30 Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Y Đức Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05


  Ngày viết : 12/10/2017 14:30          Lượt xem : 3132


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05

1. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 – 17h30

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

2. Môn Y Đức

Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ 13h30 – 17h30

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

3. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian học: Chiều 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 8/11, 10/11/2017 từ 13h30 – 17h30

Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

4. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 13h30 – 15h00 Chiều tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2

Lý thuyết: Chiều 7/11, 9/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 20/11, 21/11/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Chiều 22/11, 23/11, 24/11, 27/11, 28/11, 29/11/2017 từ 13h30 – 15h00 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Dược liệu 1

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11, 28/11, 29/11/2017 từ 7h30 – 11h30, tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành:  1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

6. Môn Chính trị 1

Thời gian học: Sáng 18/11, Chiều 18/11, Sáng 19/11, Chiều 19/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 26/11, Chiều 26/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.   

7. Môn Tin học

Thời gian học: Sáng 2/12, Chiều 2/12, Sáng 3/12, Chiều 3/12, Sáng 9/12, Chiều 9/12, Sáng 10/12, Chiều 10/12/2017 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian học: Chiều 12/12, 14/12, 18/12, 20/12, 22/12, 26/12/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

9. Môn Hóa đại cương vô cơ

Lý thuyết: Chiều 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 11/12/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

Thực hành:  Chiều 13/12, 15/12, 19/12, 21/12, 25/12, 27/12/2017 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 13h30 – 15h00 sáng

Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h30

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dược liệu 1: học vào Lý thuyết Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 30/12, Chiều 30/12 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dược liệu 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng (Thực hành)

Sáng 13/1, chiều 13/1/2018: sáng từ 7h30 – 9h và 9h30 – 11h, chiều từ 13h30 – 15h và 15h30 – 17h, tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

11. Môn Hóa học 2

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: Chiều 15/1, 16/1, 17/1, 22/1, 25/1, 26/1, 29/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Chiều 18/1, 19/1, 23/1, 24/1, 30/1, 5/2/2018 tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần từ vần A đến vần N  từ 13h30 – 15h

Ca 2: Các bạn có vần O đến vần Y Từ 15h30 – 17h00

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 năm Đinh Dậu đến hết ngày 08/01 năm Mậu Tuất)

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây

12. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh

Chiều 26/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 9/3, 12/3, 14/3, 16/3, 19/3, 22/3, 27/3, 28/3/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

13. Môn Pháp luật

Chiều 27/2, 1/3, 6/3, 8/3, 13/3, 15/3/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

14. Môn Thực vật Dược

Chiều 20/3, 21/3, 23/3, 26/3, 29/3, 30/3, 2/4, 6/4, 9/4, 13/4, 16/4, 20/4, 23/4, 2/5, 4/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 3/4, 11/4, 18/4, 27/4, 7/5/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 13h30 – 15h

Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

15. Môn Hóa sinh

Chiều 4/4, 5/4, 10/4, 12/4, 17/4, 24/4, 3/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 19/4, 26/4/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 13h30 – 15h

Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

16. Môn Chính trị 2:

Thời gian học vào Chiều 9, 10, 17, 21, 23, 25/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

17. Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học vào Chiều 11, 18, 22, 28, 29, 30/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

18. Môn Chuẩn đầu ra tin học:

Thời gian học vào Chiều 8, 16, 24,  31/5/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

Lịch học bổ sung từ 4/6/2018 đến 15/6/2018

Môn Pháp Luật:

Thời gian học vào Sáng 4/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 4/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Môn Vật lý đại cương – Lý sinh:

Thời gian học vào Sáng 5, 6/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 5, 6/6/2018  từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Môn Hóa sinh:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 4/6 và Chiều 4/6/2018 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 7/6/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

Môn Hóa học 2:

Lý thuyết: Chiều 8/6, Sáng 11/6 và Chiều 11/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 13,14/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 13,14/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

Môn Thực vật dược:

Lý thuyết: Sáng 13/6, Chiều 13/6 và Sáng 14/6, Chiều 14/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thời gian học vào Sáng 15/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 15/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ 2

 • Ngày 18/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 503 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 19/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 503 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 20/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 503 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 21/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Thực vật dược tại phòng 503 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 22/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Hóa học 2 tại phòng 503 tầng 5 nhà 2.

19. Môn Xác suất – Thống kê Y học

Thời gian học vào Chiều 27, 29/6, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 23/7/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

20. Môn Bệnh học

Thời gian học vào Chiều 28/6, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 20, 24/7/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

21. Môn Hóa dược 1

Lý thuyết học sáng Ngày: 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28/9 và 2, 4/10tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học Sáng Ngày: 29, 31/10 và 5, 7, 12, 13/11/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 511 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 7h30 – 9h
 • Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

22. Môn Dược liệu 2

Lý thuyết học sáng Ngày: 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27/9 và 1, 3, 5/10 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học Sáng Ngày: 1, 6, 8, 9 /11/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2.

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 7h30 – 9h
 • Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

23. Môn Quản Trị kinh doanh Dược

Lý thuyết học Sáng Ngày: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18/10 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

Thực hành học Sáng Ngày: 22, 23, 24, 25/10 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 7h30 – 9h
 • Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

24. Môn Dược lý 1

Lý thuyết học Sáng Ngày: 15/11, 16/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học Sáng Ngày: 29/11, 30/11, 3/12, 4/12, 7/12/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 7h30 – 9h
 • Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

25. Môn Hóa dược 2:

Lý thuyết học Sáng Ngày: 8/03, 11/03, 12/03, 14/03, 15/03, 19/03, 21/03, 22/03, 25/03, 28/03/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508

26. Môn tiếng anh cơ bản 2:

Lý thuyết học sáng Ngày: 03/04, 05/04, 09/04, 10/04, 11/04 , 12/04/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508

27. Môn Pháp chế dược

LT học Sáng Ngày: 17/04, 18/04, 19/04, 24/04, 25/04, 26/04/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508

28. Môn Hóa dược 2:

Thực hành học Sáng Ngày: 15/04, 16/04, 22/04, 23/04/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 509

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 7h30 – 9h
 • Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

29. Môn Tổ chức và quản lý Dược

LT học Sáng Ngày: 26/06, 27/06, 28/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508

30. Môn Quản lý tồn trữ thuốc

LT học Sáng Ngày: 17/06, 18/06, 19/06, 20/06, 21/06, 25/06/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508

31. Môn Bào chế 2

Lý thuyết học Sáng Ngày: 20/08, 22/08, 26/08, 28/08, 30/08, 03/09, 05/9, 09/9, 11/9, 13/9, 17/9, 19/9/2019  từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507

Thực hành học Sáng Ngày: 23/09, 26/9, 7/10, 11/10, 15/10, 17/10/ từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M,N từ 7h30 – 9h
 • Ca 2: Các bạn có vần O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

32. Môn Giáo dục quốc phòng

LT học Sáng Ngày: 19/08, 21/08, 23/08, 27/08, 04/09, 06/09, 10/9, 12/09, 16/09/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507

33. Tiếng anh chuyên ngành:

Lý thuyết học Sáng Ngày: 20/09, 30/09, 01/10, 03/10, 08/10, 10/10/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508

34. Kiểm nghiệm thuốc:

Lý thuyết học Sáng Ngày: 25/09, 27/09, 02/10, 04/10, 09/10, 14/10, 16/10, 18/10/2019 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508

 • LỊCH HỌC LẠI CAO ĐẲNG KHÓA 9
 1. Quản lý tồn trữ thuốc:

Học Sáng – Chiều ngày 02/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

 1. Kinh tế dược:

Học Sáng – Chiều ngày 04/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

 1. Môn Bào chế 2:

Học Sáng – Chiều ngày 06/12 và  07/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

 1. Kiểm nghiệm thuốc IDS0901:

Học Sáng – Chiều ngày 03/12 và  05/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất