TKB lớp Cao đẳng Điều Dưỡng

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1401 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1401 - LT Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse v...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1102

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1102 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1101 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30 (Lớp SĐD1101 học buổi chiều vào kỳ 1, từ các kỳ tiếp theo sẽ học buổi sáng). Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ đ...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1301 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1301 - LT Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse v...

Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1201 - VB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse ...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1201 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1201 - LT Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse v...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1003

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SĐD1003 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1002 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất