TKB lớp Cao đẳng Dược

Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1201 – VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1201 - VB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1201 – CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1201 - CĐVB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Dược SDS1201 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1201 - LT Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khôn...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1004

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1004 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1003

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1003 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1002 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất